Photo was taken by one of these three: Josh Borkowski, Walt Kotecki, or Don Bain.